با استعانت از خداوند متعال، مؤسسه فرهنگی_ قرآنی مشتاق حکمت (مرکز شــناخت و توســعۀ آمــوزش قــرآن) تلاشی است برای حضور  مؤثر قرآن و تعالیم اهل بیت در زندگی مردم؛ و مهم ترین رسالت این مؤسسه، بررسی چیستی، چرایی و چگونگی تحقق محورهای هفت گانۀ زیر است.

 

 

 

هدف کلی:

گسترش و ارتقاء آموزش جامع قرآن کریم و تربیت قرآنی
بر مبنای سیرۀ اهل بیت

 

اهداف جزئی:

تقویت محبت به خدا به عنوان زیربنای هرگونه آموزش قرآنی

تقویت انگیزه، برای ارتباط آگاهانه و پیوسته با قرآن کریم

آسان سازی آموزش و یادگیری قرآن

ارتقاء سواد قرآنی عموم افراد جامعه (شامل حداقل دانش و مهارت برای خواندن، درک معنا، تدبر در آیات، استفاده از آموزه‏‏های قرآن در زندگی، آموزش، تبلیغ و اقامۀ آن)

دسترسی ساده تر عموم مردم به قرآن و معارف آن

ترویج فرهنگ تدبر و عمل، به جای توقف در آموزش  مهارت های مقدماتی

گسترش فرهنگ انس و ارتباط با قرآن و عترت و ترغیب جامعه و مسئولان به پای بندی، ترویج و تحقق عالمانۀ ‏آن

تربیت نیروی انسانی و الگوسازی در راستای توسعۀ آموزش جامع قرآن کریم

تلاش برای افزایش بازدهی فعالیت های قرآنی و هم افزایی مؤسسات و نهادها

 

اهمّ فعالیت ها و مأموریت ها:

 آسیب شناسی فعالیت های قرآنی از منظر آموزشی و تحلیل نیازهای قرآنی جامعه

 تشخیص اولویت ها و برنامه ریزی برای بهبود نگرش و عملکرد در آموزش ها و فعالیت های قرآنی

تدویـــن برنـــــامه های آموزشــی، تألیف کـــــتب و تولــــید محصولات چندرسانه‏ای و بسته های آموزشی

برگزاری دوره‏های تربیت مدرس و مربی، در سطوح و رشته‏های مختلف

شناسایی، توجیه و اعزام نیروهای مجرب

پشتیبانی محتوایی از جلسات و برنامه های قرآنی

ایجاد پایگاه مجازی برای دسترسی بهتر به اهداف مورد نظر

 

رویکرد فعالیت ها:

جامعــیت، ســـــهولت، توجه به نیـــــازهای عمــومی جامــعه،   ابتکار و نوآوری، جذابیت، بهره گیری از فناوری روز

نگاه«مشتاق» به انس و ارتباط با قرآن و عترت

 

مقدمات ارتباط:

آشنایی با قرآن و عترت و احساس نیاز به آنها

انگیزه و علاقه برای ارتباط

کسب سواد قرآنی در حد نیاز

 

ارتباط:

مراجعۀ مستمر به قرآن

خواندن قرآن همراه با درک معنا و حس معنوی

تدبر در آیات و ارزیابی خود بر اساس آنها

عمل و بهره گیری در زندگی

آموزش به دیگران

تبلیغ با رفتار و گفتار

 

نتایج ارتباط:

افزایش انگیزه برای ارتباط مستمر و عمیق تر

آرامش و نشاط معنوی

حفظ نسبی و تدریجی

توانایی استناد به آیات در گفتار و نوشتار

توانایی تصمیم گیری بر اساس آموزه های قرآن و عترت

توانایی تحقیق موضوعی در قرآن و حدیث

تربیت قرآنی و حیات طیبه

تبدیل شدن به الگوی قرآنی